Healthy & Beauty Today 2009
12 FEB 2553 VIEW: 6841

Healthy & Beauty Today 2009
วันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2009


            ร่วมออกร้านแสดงสินค้า และร่วมกิจกรรมเสวนาบนเวทีในงาน Healthy & Beauty Today 2009 ณ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2009 หัวข้อการเสวนา อาทิ เคล็ดลับห่างไกลมะเร็งที่คุณต้องรู้  ต้านมะเร็งด้วยอาหาร  มหัศจรรย์ภูมิคุ้มกันต้านมะเร็งติดต่อที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์กรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ