สสอ.จุน สร้างหมู่บ้านต้นแบบกันมะเร็งปอด


สสอ.จุน สร้างหมู่บ้านต้นแบบกัน "มะเร็งปอด"

 

 

     นายไพรัช วงศ์จุมปู สาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) จุน จ.พะเยากล่าวว่า จากรายงานของข้อมูลที่เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตคนไทยในปี 2545 พบว่า อันดับหนึ่งคือ โรคมะเร็ง สสอ.จุน จึงจัดทำโครงการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคมะเร็งปอดขึ้นในหมู่บ้านต้นแบบ หมู่ 2 ต.ห้วยยางขาม และมีการขยายกิจกรรมรณรงค์ไปทั้ง 11 หมู่บ้าน ของ ต.ห้วยยางขาม
โรคมะเร็งปอดเป็นปัญหาคุกคามสุข


     ภาพอันดับหนึ่ง ซึ่งสาเหตุมีหลายประการ เช่น อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการใช้สารเคมีมากขึ้น วิถีชีวิตและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน เช่น พฤติกรรมการบริโภค และการขาดการดูแลและรักษาสุขภาพอย่างเหมาะสม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการเกิดโรคมะเร็ง นอกจากนี้ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิด โรคมะเร็งปอด ได้แก่ การสูบบุหรี่ แม้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขจะได้มีการรณรงค์การงด สูบบุหรี่อย่างจริงจัง ทั้งมาตรการทางด้านกฎหมาย ชุมชน หรือสถานที่ต่างๆ มีข้อความห้ามสูบบุหรี่


     ต้องมีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องให้เป็นรูปธรรม ด้วยหลักการควบคุมป้องกันโรคมะเร็ง 5ทำ คือ ทำการออกกำลังกายเป็นนิจ ทำจิตให้แจ่มใส กินผักผลไม้ กินอาหารหลากหลาย และตรวจร่างกายเป็นประจำ ส่วน 5ไม่ คือ ไม่สูบบุหรี่ ไม่กินปลาน้ำจืดดิบ ไม่มัวเมาสุรา ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีเซ็กซ์มั่ว"

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง