เหตุผลและระยะเวลาการให้เคมีบำบัด


ทำไมต้องให้เคมีบำบัด


     1)  เพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง  และป้องกันการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
     2)  เพื่อใช้ร่วมกับการรักษาวิธีอื่น  เช่น  หลังการผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกไปแล้ว  แพทย์จะใช้ยาเคมีบำบัดเพื่อควบคุมเซลล์มะเร็งและทำลายเซลล์มะเร็งที่หลงเหลือ
     3)  เพื่อให้ขนาดก้อนของมะเร็งมีขนาดเล็กลง
     4)  เพื่อให้การรักษาวิธีอื่นๆ  เช่น  การผ่าตัดหรือการทำรังสีรักษานั้นทำได้ง่ายและได้ผลดียิ่งขึ้น

ระยะเวลาของการให้ยาเคมีบำบัด

     ระยะเวลาของการให้ยาเคมีบำบัดนั้นขึ้นอยู่กับ 
     -  ชนิด 
     -  ระยะของโรคมะเร็งที่เป็น 
     -  ตำแหน่งของมะเร็ง 
     -  สุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย 
     -  การตอบสนองของยาเคมีบำบัดกับผู้ป่วยแต่ละราย 

     บางกรณีผู้ป่วยเป็นโรคชนิดเดียวกัน ตำแหน่งที่เป็นเดียวกันอาจมีการให้ยาที่ต่างกันก็ได้ โดยแพทย์จะเป็นผู้แนะนำและกำหนดเวลา ตลอดจนการเลือกใช้ยาให้ได้ผลดีที่สุดกับผู้ป่วย แพทย์จะคำนึงถึงประโยชน์ในการรักษาของผู้ป่วยเสมอ
 
     โดยปกติยาเคมีบำบัดมักจะให้เป็นชุดแต่ละชุดจะห่างกัน 3–4 สัปดาห์ และในเคมีบำบัด 1 ชุดนั้น ผู้ป่วยอาจจะได้รับยา 1 วันหรือมากกว่า เช่น 5 วัน แล้วพักก่อนที่จะให้ยาชุดต่อไป 

     ในระหว่างที่ให้ยาเคมีบำบัดควรติดตามการรักษาเป็นระยะ มาตรวจตรงตามแพทย์นัดเพื่อการได้รับยาจะได้เป็นไปตามแผนการรักษา เพราะการได้รับยาไม่ครบหรือระยะเวลาไม่ตรงตามที่กำหนดนั้นจะส่งผลเสียต่อการรักษา ดังนั้นถ้ามีเหตุจำเป็นทีต้องเลื่อนระยะเวลาการให้ยาควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลก่อนทุกครั้ง

 

เคมีบำบัด

 

 

รับข้อมูลยาจีนเพื่อการรักษามะเร็งให้ได้ผลดีและเร็วยิ่งขึ้น คลิกที่นี่ หรือโทร โทร.02-264-2217-9