1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7
 
 


Topic :  ยากระตุ้นเม็ดเลือดขาวยากระตุ้นเม็ดเลือดขาว

ยากระตุ้นเม็ดเลือดขาว


        ยาเคมีบำบัดที่ใช้เป็นยารักษาโรคมะเร็งนั้น เป็นที่ทราบกันดีว่ามีผลข้างเคียงหลายประการ เพราะยาเคมีบำบัดส่วนใหญ่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีฤทธิ์ที่ไม่จำเพาะเจาะจง จึงเข้าไปทำลายเซลล์ทุกชนิดในร่างกายที่กำลังมีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนอยู่ในวัฏจักรเซลล์อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าเซลล์นั้นจะเป็นเซลล์มะเร็งหรือเซลล์ที่ปกติ 

        ในร่างกายของเราทุกคนมีเซลล์ปกติหลายชนิดที่ไม่ใช่เซลล์มะเร็ง และก็มีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนอยู่อย่างสม่ำเสมอ เช่น เซลล์ไขกระดูก เซลล์ผิวหนัง เซลล์รากผม เซลล์เยื่อบุภายในช่องปาก และเซลล์เยื่อบุภายในท่อทางเดินอาหาร ซึ่งยาเคมีบำบัดจะส่งผลทำลายเซลล์ต่างๆ เหล่านี้ด้วย ทำให้เกิดผลข้างเคียงหลายประการ เช่น อาการคลื่นไส้ อาเจียน ผมร่วง ท้องเสีย ท้องผูก มีแผลในปาก โลหิตจาง เพราะภาวะไขกระดูกถูกกด ซึ่งภาวะที่ไขกระดูกถูกกดนี้ จัดเป็นผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมาก เพราะไขกระดูกเป็นแหล่งของเซลล์ต้นกำเนิด (pluripotent hematopoietic stem cells) ที่จะเจริญเติบโตและพัฒนาไปเป็นเซลล์ต่างๆ ทุกชนิดในกระแสเลือด  ภาวะเซลล์ไขกระดูกถูกกด หมายถึง ภาวะที่เซลล์ต้นกำเนิดในไขกระดูกถูกยาเคมีบำบัดทำลาย  ทำให้ระดับของเม็ดเลือดทั้งหมดในกระแสเลือด คือ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือดมีปริมาณลดต่ำลง  

        โดยปกติเม็ดเลือดขาวเปรียบเสมือนทหารที่จะคอยต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆ  ถ้าปริมาณเม็ดเลือดขาวในร่างกายต่ำจะทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ผู้ป่วยจึงเกิดการติดเชื้อได้ง่าย  มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยสาเหตุจากการติดเชื้อเพิ่มขึ้น ดังนั้น ภายหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัด  แพทย์จะทำเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจวัดระดับของเม็ดเลือดขาว หากพบว่าระดับของเม็ดเลือดขาวต่ำกว่าปกติ โดยทั่วไปแพทย์จะฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดขาว ซึ่งมีสองประเภทคือ Granulocyte colony-stimulating factors (G-CSFs) และ Granulocyte macrophage colony-stimulating factors (GM-CSFs) ทั้ง G-CSFs และ GM-CSFs จัดเป็นยาที่จัดอยู่ในกลุ่มของไซโตคายน์
 
        ไซโตคายน์ คือ สารที่เซลล์สร้างและหลั่งออกมาเพื่อใช้เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ทั้ง G-CSFs และ GM-CSFs เป็นไซโตคายน์ในกลุ่ม haematopoietic growth factor ที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการควบคุมการเจริญเติบโต การแบ่งตัวเพิ่มจำนวน และพัฒนาการของเซลล์ต้นกำเนิดในไขกระดูกไปเป็นเซลล์เม็ดเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกระตุ้นให้มีการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด granulocytes (granulopoiesis) ซึ่งประกอบด้วย นิวโทรฟิล (neutrophils), เบโซฟิล (basophils) และ อีโอสิโนฟิล (eosinophils) และนอกจากนั้น CSFs ยังมีบทบาทต่อความสามารถในการทำลายจุลชีพ (microbicidal functions) ของเซลล์เหล่านี้ด้วย พยาธิสภาพที่ทำให้ระดับของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลในเลือดลดต่ำลง (neutropenia) ที่พบได้บ่อยที่สุดคือ neutropenia  ที่เป็นผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยาเคมีบำบัดเพื่อรักษาโรคมะเร็ง

        จากการที่เทคโนโลยีทางด้านอณูชีววิทยาและด้านวิศวพันธุกรรมศาสตร์มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก จึงทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถทำการศึกษาเพื่อบ่งชี้ยีนของ colony-stimulating factors (CSFs) และทำการโคลนยีนเพื่อเพิ่มจำนวนขึ้นมาได้ในระดับของการผลิตเป็นเภสัชภัณฑ์ขึ้นมาได้ จากนั้นเป็นต้นมา CSFs ก็เป็นยาที่ใช้กันอย่างกว้างขวางเพื่อช่วยป้องกันและรักษาสภาวะ neutropenia ที่เกิดจากการใช้ยาเคมีบำบัดเพื่อรักษาโรคมะเร็ง รวมทั้ง neutropenia ที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ด้วย

ยากระตุ้นเม็ดเลือดขาวที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มีอยู่ 2 ประเภท คือ

1. Granulocyte colony-stimulating factors (G-CSFs)
ประกอบด้วย
a. Filgrastim
b. Lenograstim
c. Nartograstim
d. Pegfilgrastim (pegylated filgrastim)

2. Granulocyte macrophage colony-stimulating factors (GM-CSFs) ประกอบด้วย
a. Sargramostim
b. Molgramostim
c. Regramostim


        การใช้ในทางคลินิกนั้น พบว่ามีการใช้ G-CSFs มากกว่า GM-CSFs เนื่องจาก GM-CSFs มีผลไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นมากกว่า ในการป้องกันและรักษา neutropenia ที่เกิดจากการใช้ยาเคมีบำบัดเพื่อรักษาโรคมะเร็งนั้น G-CSFs  ที่มีการนำใช้มากที่สุดเพื่อ  คือ Filgrastim 


        ยากระตุ้นเม็ดเลือดขาวในกลุ่ม CSFs ทั้งหมดให้เข้าสู่ร่างกายโดยวิถีของการบริหารยาทางระบบ (systemic) โดยอาจให้ยาเข้าร่างกายทางเส้นเลือดดำ (intravenous) หรือ เข้าที่บริเวณใต้ผิวหนัง (subcutaneous)  ผลข้างเคียงของยากระตุ้นเม็ดเลือดขาวนั้น อาจพบได้แต่ไม่รุนแรง โดยพบว่า 20–30% ของผู้ที่ได้รับยามีอาการปวดกระดูกหรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบ้าง เนื่องจากมีการเร่งสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวจากไขกระดูกอย่างรวดเร็ว และบางครั้งก็พบมีไข้หรือผื่นแดงตามผิวหนัง  นอกจากนี้ อาจพบมีอาการท้องร่วง มีปฏิกิริยาตอบสนองบริเวณที่ฉีดยา และมีอาการบวมน้ำ  ซึ่งอาการเหล่านี้พบว่าเกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่ได้รับยาประเภท GM-CSF  มากกว่าผู้ป่วยที่ได้รับยาประเภท G-CSF

 

Nature and origin of different colony-stimulating factors

Drug

Origin

Nature

Granulocyte colony-stimulating factors (G-CSF)

1.   Filgrastim

Recombinant DNA technology and cultures of Escherichia coli

Protein

2.   Lenograstim

Cultivation of hamster ovary cells

Glycoprotein

3.   Pegfilgrastim

Recombinant DNA technology and cultures of Escherichia coli

Protein

Granulocyte macrophage colony-stimulating factors (GM-CSF)

4.   Sargramostim

DNA technology and a yeast expression system that utilizes Saccharomyces cerevisiae

Glycoprotein

5.   Molgramostim

Recombinant DNA technology and cultures of Escherichia coli

Protein

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร. สัตวแพทย์หญิง เนาวรัตน์ สุธัมนาถพงษ์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารอ้างอิง

1. Cebon, J., Layton, J.E., Maher, D., et al., 1994. Endogenous hematopoietic growth factors in neutropenia and infection. British Journal of Haematology 86, 265–274.

2. Durhsen, U., Villeral, J.L., Boyd, J., Kannourakis, G., Morstyn, G.,Metcalf, D., 1988. Effects of recombinant human granulocyte colonystimulating factor on hematopoietic progenitor cells in cancer patients. Blood 72, 2074–2081.

3. Metcalf, D., 1990. The colony-stimulating factors: discovery, development, and clinical applications. Cancer 65, 2185–2195.

4. Morstyn, G., Lieschke, G.J., Sheridan, W., 1989. Pharmacology of the colony-stimulating factors. Trends in Pharmacological Sciences 10, 154–159.

5. Molineux, G., Kinstler, O., Briddell, B., Hartley, C., McElroy, P., Kerzic, P., Sutherland, W., Stoney, G., Kern, B., Fletcher, F.A., Cohen, A., Korach, E., Ulich, T., McNiece, I., Lockbaum, P., Miller-Messana, M.A., Gardner, S., Hunt, T., Schwab, G., 1999. A new form of filgrastim with sustained duration in vivo and enhanced ability to mobilize PBPC in both mice and humans. Experimental Hematology 27, 1724–1734.

6. Pagliuca, A., Carrington, P.A., Pettengell, R., Tule, S., Keidan, J., 2003. Guidelines on the use of colony-stimulating factors in haematological malignancies. British Journal of Haematology 123, 22–23.

7. Roberts, A.W., 2005. G-CSF: a key regulator of neutrophil production, but that’s not all. Growth Factors 23, 33–41.รับข้อมูลยาจีนเพื่อการรักษามะเร็งให้ได้ผลดีและเร็วยิ่งขึ้น คลิกที่นี่ หรือ โทร.087-670-3254

 เข้าชม : 27442
 
 
 
 
มะเขือเทศ ต้านมะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเขือเทศต้านมะเร็งต่อมลูกหมาก ในมะเขือเทศที่ผ่านการปรุงมีสารสำคัญที่ชื่อ ไลโคปีน ซึ่งมีส่วนช่วยลดการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก
ธรรมชาติบำบัดกับการกินแบบธรรมชาติ
การกิน เป็นปัจจัยช่วยให้มนุษย์ดำรงชีวิตได้ มีสุภาษิตเปรียบเทียบการกินเอาไว้ว่า “กินเพื่ออยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน” กินเพื่ออยู่ กินอย่างไรให้มีชีวิตที่ดี อายุไขที่ยืนยาว วันนี้เรามีแนวทางการกินเพื่ออยู่ง่ายๆนั่นก็คือ การกินแบบธรรมชาติ
เซลล์มะเร็ง เกิดจากเซลล์ไม่ดี เซลล์ไม่ดีนี้จะกลับกลายเป็นเซลล์ดีได้หรือไม่
เนื่องจากเซลล์ที่กลายพันธุ์นั้น เกิดจากสภาวะแวดล้อมที่เป็นพิษ แต่มันไม่ต้องการออกซิเจนมันต้องการกลูโคส
มะเร็งคืออะไร???
มะเร็งคืออะไร หลายคนคงตีความว่า มะเร็งคือโรคร้ายที่คร่าชีวิตผู้คน หลายคนหวาดกลัวกับโรคมะเร็ง แต่ก่อนที่เราจะหวาดกลัวโรคมะเร็ง
เคล็ด(ไม่)ลับต่อสู้มะเร็ง
มะเร็งเป็นแล้วห้ามท้อ วันนี้เรามีเคล็ดไม่ลับในการต่อสู้มะเร็งมาฝากกันคะ
โรคตับ 10 ชนิด พบบ่อยในคนไทย
โรคตับคร่าชีวิตคนไทยไม่น้อย ทั้งๆ ที่โรคตับหลายชนิดรักษาได้ ป้องกันได้ อาจด้วยขาดความรู้ความเข้าใจ ละเลยสุขภาพ
8 วิธี ปิ้งย่าง ปลอดภัย
หากหลีกเลี่ยงการทานอาหารปิ้งย่างไม่ได้ เรามาดูวิธีทานอาหารปิ้งย่างที่จะช่วยให้เราปลอดภัยกันเถอะ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มารู้จักกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม
5 สัญญาณมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
มาลองสำรวจอาการปวดท้องของคุณดูว่า เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักหรือไม่
รู้จักมะเร็งช่องปาก
อวัยวะในช่องปากสามารถเป็นมะเร็งได้ในทุกจุด ตั้งแต่ลิ้น กระพุ้งแก้ม เพดานปาก จนถึงส่วนบนของลำคอ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ผู้หญิงที่คลำเต้านมตัวเองเป็นประจำ สามารถพบก้อนผิดปกติแม้มีขนาดเล็กเพียง 1/4-1/2 นิ้ว
มะเร็งต่อมลูกหมากศัตรูร้ายชายสูงวัย
ยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจน แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอายุประมาณ 60-79 ปี
รู้จักมะเร็งต่อมไร้ท่อ
ระบบต่อมไร้ท่อช่วยผลิตสารคัดหลั่งและฮอร์โมน เพื่อกระตุ้นหรือยับยั้งการทำงานของร่างกาย แต่บางครั้งมันก็เป็นมะเร็ง
สาเหตุการเกิดมะเร็งปอด
นอกจากบุหรี่และยาสูบที่เป็นสาเหตุหลักแล้ว รู้หรือไม่การหายใจไอน้ำมันน้ำมันทอดซ้ำเข้าไปก็เป็นสาเหตุหนึ่งของมะเร็งปอด
รู้จักมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นมะเร็งระบบเลือดที่พบได้มากที่สุดในประเทศไทยและในโลก และเป็น 1 ใน 5 ของมะเร็งในคนไทย
 
 
   
 


 

บริษัท เฟยดา จำกัด
FEIDA CO., LTD.

213/5 อาคารอโศกทาวเวอร์ ชั้น 6 ถ.สุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel: 0-2264-2217-9 Fax: 0-2264-2216
E-mail : info@feidathai.com
Line ID : tianxianfamily

THAI   ENGLISH 
Worldwide :

  tianxianfamily thaicancer hope thaicancer hope thaicancer hope  
         
Copyright @ 2010 FEIDA CO., LTD. All rights reserved  มะเร็งเต้านม   มะเร็งปอด   มะเร็งปากมดลูก   มะเร็งตับ
มะเร็งกระเพาะอาหาร   มะเร็งต่อมน้ำเหลือง   มะเร็งลำไส้