วันที่ 30 มิถุนายน 2011 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (The National Taiwan University Hospital) มีโครงการทดลองทางคลินิกในมนุษย์โดยใช้ยาน้ำเทียนเซียน (THL-P) ทำการทดลองกับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย ผลการทดลองได้ตีพิมพ์ในวารสาร Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine


บทคัดย่อทดลอง :
          การทดลองยาน้ำเทียนเซียนทางคลินิกในมนุษย์ การทดลองดังกล่าวทำที่โรงพยาบาลประจำมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน จุดประสงค์หลักในการทดลอง ก็เพื่อประเมินผลความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาน้ำเทียนเซียนนี้ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย

          ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้เข้าร่วมการทดลองเป็นเวลา 24 สัปดาห์ หรือ 6 เดือนใช้ยาน้ำเทียนเซียนวันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 20 ซีซี จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 44 ราย ได้รับการรักษาด้วยยาน้ำเทียนเซียน 30ราย อีก 14ราย ไม่ได้รับยาน้ำเทียนเซียน อายุโดยเฉลี่ยของผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 86.4 อายุ 50 ปีขึ้นไป

          ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีการแพร่กระจายของมะเร็งไปกระดูกมากที่สุด คือ 39 ราย มีกระจายไปที่ตับ 19 ราย กระจายไปปอด 18 ราย และกระจายไปที่สมอง 4 ราย ผู้ป่วยเหล่านี้ทั้งหมดผ่านการรักษาแผนหลักแล้วแต่ไม่ได้ผล จากกลุ่มผู้ป่วยทั้งหมดที่เข้าโครงการ ปรากฏว่าผู้ป่วยที่สามารถอยู่ใช้ยาได้เกิน 2เดือนขึ้นไป มีเพียงผู้ใช้ยาน้ำเทียนเซียนเท่านั้น ส่วนกลุ่มที่ไม่ใช้ยาน้ำเทียนเซียนไม่สามารถรับยาหลอกได้เกิน 2เดือน ผู้ป่วยไม่ยอมรับยาต่อเพราะไม่ได้ผล แต่ผู้ที่ใช้ยาน้ำเทียนเซียนรับยาต่อจนครบเพราะรู้สึกได้ผล

          เมื่อเปรียบเทียบผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม สภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นอายุความสูง น้ำหนักระยะโรคที่เป็น การกระจายของโรค ไม่มีความแตกต่างกันมาก เมื่อดูคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโดยให้ทำแบบสอบถาม พบว่าก่อนเข้าโครงการคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน แต่หลังการรักษาจะพบความแตกต่างกันมากหลายประการ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ กระบวนการการรับรู้ ความอ่อนล้า มีความแตกต่างกัน และอย่างที่ทราบแล้วว่า ผู้ป่วยที่เข้าโครงการล้วนผ่านการรักษาแผนหลักมาแล้ว ซึ่งผลข้างเคียงการรักษาทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลง พบว่าหลังเข้าโครงการกลุ่มที่ใช้ยาน้ำเทียนเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


หัวข้อการทดลอง : ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาน้ำเทียนเซียน ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย ( A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group, Phase IIa Trial.)

ระยะเวลาการทดลอง : มิถุนายน 2009 – มิถุนายน 2011

สถานที่ทดลอง : National Taiwan University Hospital (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน)

ผู้วิจัยหลัก : King-Jen Chang, M.D., Ph.D. National Taiwan University Hospital

ผู้ทำการทดลอง:Wen-Hung Kuo,1 Chien-An Yao,2 Chih Hui Lin,3 and King-Jen Chang1,4

หน่วยงานที่ทดลอง :
1. Department of General Surgery, National Taiwan University Hospital,Taipei, Taiwan
2. Department of Family Medicine, National Taiwan University Hospital,Taipei, Taiwan
3. Gerent Biotech Co., Ltd., Taichung, Taiwan
4. Department of Surgery, Cheng Ching General Hospital,Taichung, Taiwan


หน่วยงานร่วมทดลอง :
1. Department of General Surgery, National Taiwan University Hospital,Taipei, Taiwan
2. Department of Family Medicine, National Taiwan University Hospital,Taipei, Taiwan
3. Gerent Biotech Co., Ltd., Taichung, Taiwan
4. Department of Surgery, Cheng Ching General Hospital,Taichung, Taiwan

ผู้ป่วยที่เข้าโครงการ : รวม 44 คน
- กลุ่มทดลอง 30 คน (ใช้ยาน้ำเทียนเซียน (THL-P) ครั้งละ 20ซีซี วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 6 เดือน)
- กลุ่มควบคุม 14 คน (ใช้ยาหลอก)

เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วย :
- มีหลักฐานทางคลินิกยืนยันว่าเป็นมะเร็งเต้านม
- มีอายุขัยอย่างน้อย 4 สัปดาห์

รายละเอียดผู้ป่วยที่เข้าโครงการ :


ระยะเวลาเป็นมะเร็ง :


อวัยวะที่มะเร็งแพร่กระจาย : (บางรายกระจายมากกว่า 1 อวัยวะ) :


เกี่ยวกับฮอร์โมนและยีนมะเร็ง :


ตัวชี้วัดประเมินผลการทดลอง :
1. ตัวชี้วัดหลัก : คุณภาพชีวิต (กลไกของร่างกาย, อาการ, ตัวชี้วัดส่วนบุคคล)
2. ตัวชี้วัดย่อย : ผลเลือด (ให้ความสำคัญต่อความเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุ้มกัน)
3. ความเปลี่ยนแปลงขนาดของเนื้องอก

ผลการทดลอง :
ในกลุ่มทดลอง 30 คน  80% ใช้แล้วผลตอบสนองดี
                               66.7% ใช้แล้วผลตอบสนองดี และยินดีใช้ยาต่อไป

           การรับประทานยาน้ำเทียนเซียน ครั้งละ 20 มิลลิลิตร 3 ครั้งต่อวัน เป็นเวลาต่อเนื่อง 24 สัปดาห์ (6 เดือน) ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และกระบวนการการรับรู้ ลดความอ่อนล้า และผลครอบคลุมเกือบทุกส่วนทั้งร่างกาย มีผลปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันลิมโฟไซท์ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย

           นอกจากนี้ ยาน้ำเทียนเซียน ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ ต่อร่างกาย ชี้ให้เห็นว่า ยาน้ำเทียนเซียนปลอดภัย และมีประสิทธิผลเป็นการแพทย์ทางเลือก สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย

Read More

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-264-2217-9 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30น.-17:00น.